Müşteri Aydınlama Metni

İşbu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında Fİ COMMERCE TEKNOLOJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“fiCommerce”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca yapılmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları 

Fi Commerce olarak internet sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçen gerçek kişilere ait aşağıda yer alan kişisel verileri işlemekteyiz:

 • Kimlik Verileri :  Ad-soyad
 • İletişim Verileri : Telefon numarası, e-posta adresi

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde iletişim faaliyetlerini yürütmek ve bilgi güvenliğinin temini için gerekmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek amaçları kapsamında işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ve şirketimizin saklama ve imha politikası gereği silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden biri vasıtasıyla imha edilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak veya ilgili kişinin açık rızasının varlığı halinde, ilgili kişinin kendisi tarafından yazılı olarak internet sitemizdeki formun doldurulması ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin birinci maddesinde belirtilen ilgili kişilere ait kişisel veriler, aynı maddede sayılan işlenme amaçları dahilinde ve ikinci maddede açıklanan hukuki sebeplerle sınırlı ve ölçülü olarak, 6698 sayılı Kanun’da belirtilen temel güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, bilgi güvenliği süreçleri ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında dışarıdan hizmet alınan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği sunan firmalara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Rights Regarding the Protection of Personal Data

6698 sayılı Kanun’un 11.maddesi uyarınca ilgili kişiler bize başvurarak kişisel verilerinin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • düzeltme, silme veya yok etme talepleri uyarınca yapılan işlemlerin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • 6698 sayılı Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptirler.

6698 sayılı Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki talepler, bizzat yazılı olarak veya noter kanalıyla şirketimizin Cevizli Mh.Tugay Yolu Cd. Ofisim İst. St. No:20a/41 Maltepe / İstanbul adresine; şirketimizin KEP adresi olan ficommerce@hs06.kep.tr adresine; ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya güvenli elektronik imza / mobil imza kullanarak sistemimizde kayıtlı bulunmayan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@ficommerce.com e-posta adresine iletilebilir. Şirketimiz, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırır.